นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

PKRU จัด “รอมฎอนสัมพันธ์” ฮิจเราะห์ศักราช 1445

  • มี.ค. 15, 2567
  • 96

PKRU News

(วันที่ 14 มีนาคม 2567) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “รอมฎอนสัมพันธ์” ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1445(พ.ศ.2567) โดยผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มอบหมายให้ ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย ผศ.ดร. คารว์ พยุงพันธ์ ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

S 33874043 0

ทั้งนี้กิจกรรม “รอมฎอนสัมพันธ์” เป็นกิจกรรมงานเลี้ยงละศีลอดในเดือนรอมฎอน แก่บุคลากรที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจตามหลักการทางศาสนาอิสลาม เสริมสร้างความสมานฉันท์ และสานสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมกับศาสนิกชนต่างศาสนา ส่งผลให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต ซึ่งกันและกันสำหรับการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน มีความสำคัญยิ่งต่อพี่น้องมุสลิม เนื่องจากเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงประทานคัมภีร์อัลกุรอาน เพื่อให้พี่น้องมุสลิมได้ยึดมั่นและถือปฏิบัติ การถือศีลอดเป็นการฝึกจิตใจของพี่น้องมุสลิมให้รู้สึกอดทน อดกลั้น ทั้งต่อความหิว ความโกรธ ความปรารถนานานัปการ เป็นการย้ำเตือนให้ระลึกถึงความลำบากของผู้ที่ด้อยโอกาสกว่า เป็นการกระตุ้นสิ่งที่ดีงามที่มีอยู่ในตัว ส่งต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ด้วยใจที่เอื้ออาทร เมตตา และส่งผลให้เกิดการแบ่งปัน ช่วยเหลือ ด้วยวิถีที่ดีงามตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลาม ถือเป็นคุณธรรมที่สำคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคม

S 33874046 1

S 33874041 0

S 33874042 0

S 33874047 0

S 33874048 1

S 33874052 0

Top