นโยบาย Cookie

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ (Cookies) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ท่าน การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุ้กกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น

เมนู

PKRU ร่วมคิด ร่วมวางแผน มุ่งสร้างคุณภาพการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  • มี.ค. 19, 2567
  • 76

 

FB IMG 1710822847430

(24 กุมภาพันธ์ 2567) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดสัมมนาวิชาการ ”จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ.2567-2570” เพื่อรองรับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และประธานกรรมการนโยบายวิชาการ ร่วมด้วย รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง และ รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ กรรมการนโยบายวิชาการ  ร่วมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ในการนี้มีคณะผู้บริหาร คณะทำงานด้านวิชาการของ PKRU เข้าร่วมกิจกรรม ที่ห้องประชุมเทียนสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  เพื่อระดมความคิดเห็นของคณะผู้บริหาร  โดยมีประเด็น 5 หัวข้อ ได้แก่ 1.การจัดการศึกษาในหลักสูตรที่หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เพิ่มการจัดการศึกษาแบบคลังหน่วยกิตและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2.การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 3.บูรณาการพันธกิจร่วมกันระหว่างการจัดการศึกษาและการบริการวิชาการ-งานวิจัย 4.การพัฒนาอาจารย์ให้เป็นผู้มีจริยธรรม จรรยาบรรณ และมีความเชี่ยวชาญในทางวิชาการ และ 5.การบริหารจัดการศึกษาและการยกระดับคุณภาพการศึกษา

FB IMG 1710822849095

FB IMG 1710822850823

FB IMG 1710822852667

FB IMG 1710822854520

FB IMG 1710822856826

Top