เมนู

วจก. ลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชนตะกั่วป่า นำข้อมูลจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น

  • ธ.ค. 23, 2562
  • 1307
mspkru 23 dec 2019 1
 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดย รศ.ประภาศรี อึ่งกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย อาจารย์รุ่งนภา อริยะพลปัญญา รองคณบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ อาจารย์จุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ นักศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ลงพื้นที่ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากจังหวัดพังงา  ณ ชุมชนบ้านย่านยาว เทศบาลเมืองตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อสำรวจบริบทชุมชนบ้านย่านยาว และชุมชนศรีเมือง เทศบาลเมืองตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา รวมถึง จุดเด่นของชุมชน ทรัพยากรที่สำคัญ แนวทางการพัฒนาจากฐานทรัพยากรของพื้นที่ และการยกระดับชุมชน ตลอดจนสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการต่อไป
 
mspkru 23 dec 2019 2
 
mspkru 23 dec 2019 3
 
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเพื่อให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มาบูรณาการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
 
mspkru 23 dec 2019 4
 
mspkru 23 dec 2019 5
 
mspkru 23 dec 2019 6
 
mspkru 23 dec 2019 7
 
 
mspkru 23 dec 2019 8
 
mspkru 23 dec 2019 9
 
Top