เมนู

ราชภัฏภาคใต้ สัมมนา “แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

  • ม.ค. 17, 2563
  • 1145

pkru best practice 17 jan 2020

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการวิจัย “แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” และทีมงานนักวิจัย ตลอดจนตัวแทนจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ เข้าร่วมสัมมนากลุ่มย่อยระดับภูมิภาค (ภาคใต้) เพื่อระดมสมองหาแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ใหม่ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีตามแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏให้สมกับเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Best Practice) ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาท้องถิ่น / การผลิตและพัฒนาครู / การยกระดับคุณภาพการศึกษา / การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ในการนี้มีการแนะนำโครงการวิจัยและแผนการดำเนินงาน โดย ผศ.ดร.โสมฉาย บุญญานันต์ และ ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย เพชรช่วย

Top