เมนู

มนุษย์ฯย้อนรอยวิถีไทย (ต่อเนื่องปีที่ 8) “วิถีลูกกรุง วิวัฒน์จรุงเจริญไทย”

  • ม.ค. 28, 2563
  • 1464
 
huso pkru 27 jan 2020
 
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีเปิดโครงการ “มนุษย์ฯย้อนรอยวิถีไทย” (ต่อเนื่องปีที่ 8) ในแนวคิด “วิถีลูกกรุง วิวัฒน์จรุงเจริญไทย” กิจกรรมแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุงประกอบรีวิว โดยมี ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี ม.ราชภัฏภูเก็ต เป็นประธาน ร่วมด้วย อาจารธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจน ผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมอย่างเนืองแน่น ณ วงเวียนภิรมย์รัตน์ ม.ราชภัฏภูเก็ต 
 
 
อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดี HUSO กล่าวว่า “คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ในการผลิตกำลังคนให้มีทักษะทางวิชาชีพอย่างเชี่ยวชาญและมีศักยภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น บนพื้นฐานของความเป็นเมืองท่องเที่ยว และสามารถพัฒนากำลังคนให้ดำรงตนเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าและสง่างาม นอกจากนี้ยังมีพันธกิจที่สำคัญในการผลิตบัณฑิต อันได้แก่ พันธกิจด้านการวิจัย การบริการสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงการพัฒนาด้านวิชาการ สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นเพื่อเป็นการขับเคลื่อนพันธกิจในด้านศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้มีการจัดโครงการ ‘มนุษย์ย้อนรอยวิถีไทย’ (ต่อเนื่องปีที่ 8) ขึ้น เพื่อเป็นเวทีที่นักศึกษาจะได้นำเสนอกิจกรรมเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยในอดีต เช่น การละเล่น ศิลปะการแสดง การออกร้านอาหารไทยพื้นบ้าน เป็นต้น อันเป็นการสืบสานความเป็นไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นการแสดงถึงพลังของนักศึกษาทั้ง 10 สาขาวิชา ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยการร่วมกันสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่ผู้สนใจเข้าร่วมงาน รวมถึงนักศึกษาและเยาวชนด้วย”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Top